צרו קשר

תקנון הרכישה באתר

יש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, ולהסכים כל תנאיו, כתנאי מוקדם לכל התקשרות בין הצדדים. ביצוע כל רכישה באתר מהווה את הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון האתר.
 
כללי
1. האתר נמצא בבעלות עמית צוק - idesign4u ע.מ 027442235, להלן בעלת האתר, ומנוהל על ידה.
2. האתר משמש בין היתר לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל. 
3. תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי הגולש באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין הגולש לבין בעלת האתר, לכל דבר ועניין.
5. גלישה באתר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמת הגולש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. 
    אם הגולש אינו מסכים/ה לתנאי מתנאי תקנון זה, הוא מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר.
6. לבעלת האתר זכות בלעדית למנוע מהגולש שימוש באתר זה ו/או לבטל הזמנה/זכייה כלשהי וכל זה לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש ו/או בכתב.
7. בזמן ביצועהזמנה חייב הגולש למסור פרטים המדויקים, שלו בלבד.
8. חל איסור לבצע הזמנות עבור צד ג' כלשהו.
8. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י בעלת האתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 
מוצרים ואספקתם 
1. האתר מאפשר לגולש לרכוש מוצרים ו/או שירותים שונים באמצעות האתר.
2. בעלת האתר מתחייבת לספק את המוצר הנבחר כפי שהוצהר בדפי האתר, וכל זאת בהתאם לתנאי תקנון זה.
3. במקרה של שיש בעיה באספקת המוצר, תהא רשאית בעלת האתר להודיע ללקוח על ביטול הרכישה. זאת באופן חד צדדי ועד 72 שעות ממועד סיום המכירה באמצעות דואר אלקטרוני או הודעה טלפונית.
4. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של הרוכש תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר / השרות המבוקש קיים במלאי בעת השלמת הליך המכירה. 
5. במקרה של רכישת מוצר אשר מתקבל בצורה אלקטרונית דרך רשת האינטרנט, תדאג בעלת האתר לאפשר קישורית לשרת, דרכה ניתן יהיה לבצע הורדה (דאונלוד) של המוצר.
6. בעלת האתר לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
6.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע. 
6.2 תקלות אצל ספקיות אחסון.
6.3 כל סיבה שאינן בשליטת בעלת האתר.
 
אופן ההשתתפות 
1. יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון, מספר כרטיס אשראי וכד'.
2. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
3. הרכישה אפשרית באמצעות שיק על שם הרוכש ו/או העברה בנקאית ו/או שימוש בכרטיס אשראי.
4. בהזמנה ע"י כרטיס אשראי, לאחר ביצוע ההזמנה בעלת האתר תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי וההזמנה תטופל בהתאם לאישור אשר יתקבל ע"י חברות כרטיסי האשראי.
5. בהזמנה ע"י שיק תטופל ההזמנה רק לאחר קבלת השיק, הפקדתו בחשבון בעלת האתר ואישור הבנק על פירעונו.
6. בהזמנה ע"י העברה בנקאית תטופל ההזמנה רק לאחר אישור הבנק על ביצוע ההעברה.
7. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי בעלת האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
8. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי/ה להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
9. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, או הבנק, ת/יקבל מבצע/ת הפעולה הודעה מתאימה לצורך הסדרת אישור העסקה. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת  אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי, יראה בעל האתר את העסקה כמבוטלת. הוצאות ביטול אלה יחולו על מבצע/ת הפעולה.
 
ביטול עסקה 
1. ביטול עסקה כלשהי יעשה בכתב ויכלול את פרטי הרוכש כולל ת.ז ומספר הזמנה ו/או מספר חשבונית מס. 
2. כל ביטול עסקה כפוף לתנאי העסקה כפי שמופיעים בהזמנת עבודה עליה חתום הלקוח.
3. בכל מקרה של ביטול לאחר קבלת המוצר / השרות, תטופל הבקשה על פי חוק הגנת הצרכן.
4. בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ''א-1981 (''חוק הגנת הצרכן'') רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב (גם בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני) עד שבועיים ממועד קבלת המוצר בפועל.
5. זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:
5.1. לגבי ''טובין פסידים'' כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
5.2. לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ''ה-1995.
5.3. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
6. היה ומדובר בסדנה, החזר ו/או ביטול עסקה מותנה בתנאים הבאים:
6.1. הלקוח לא השתתף ולו במפגש אחדבסדנה.
6.2. הלקוח ביטל השתתפותו לפחות 7 ימי עסקים לפני תחילת הסדנה.
7. אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של בעלת האתר לתבוע את נזקיה, בשל ביטול העסקה.
 
ביטול מכירות מצד בעלת האתר
1. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדית, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
1.1. בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
1.2. אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של מבצע הפעולה.
 
אבטחה ופרטיות
1. בעלת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת ובאמצעות מסופי הסליקה של חברת טרנזילה.
2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, בעלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
3. בעלת האתר מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד על מנת לאפשר את ביצוע הרכישה, ובשמירת קשר עם הלקוח. בכל מקרה לא יועברו הפרטים לידי גורם צד ג' ללא הסכמת הלקוח.
 
שירות לקוחות
1. לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או שירותים ו/או להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות במייל:
amit@idesign4u.co.il
 
  2. ניתן גם לשלוח פניה בדואר רגיל לפי הפרטים הבאים:
עמית צוק
ת.ד. 1147
נהריה
באזזבוקבאזזגנים